Print

Bewijskracht van de factuur

Een handelaar die van een andere handelaar betaling wenst te bekomen van door hem geleverde goederen moet bewijzen dat er een overeenkomst werd gesloten. Het bestaan van deze overeenkomst kan blijken uit een aanvaarde factuur. De partij die het niet eens is met de levering of de factuur op zich, moet deze dan ook tijdig en adequaat protesteren. Deze principes werden secuur toegepast in het hierna besproken recente vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 19 mei 2009.


1. Samenvatting van de feiten

Partij A is een producent van verpakkingsmateriaal en leverde op regelmatige basis goederen aan partij B, gevestigd in Nederland en lid van een internationale groep. Ondanks de bestendige handelsrelatie rijst er op een bepaald moment betwisting over een hele reeks openstaande facturen. Partij A ging over tot dagvaarding om partij B te doen veroordelen tot betaling van deze facturen. Als verweer wierp partij B verscheidene argumenten op.


2. De argumentatie van verweerder en de beoordeling door de rechtbank

Laattijdig protest en geen bewijs van het beweerde gebrek

Een eerste factuur daterend van 21 april 2006 betreft volgens partij B een gebrekkige levering. Voor haar protest verwijst zij naar een e-mail van 20 juni 2006 waarin zij in algemene bewoordingen aan partij A liet weten dat de op haar bedrijf geleverde goederen gebrekkig waren.

Aangezien de e-mail 2 maanden na de factuur werd verstuurd, beschouwde de rechtbank het protest als laattijdig. Bovendien was het protest niet voldoende gedetailleerd en stelde de rechtbank dat de beweerde niet-conformiteit van de levering niet op onomstotelijke wijze vaststaat. De factuur werd volgens de rechtbank aanvaard en moest worden betaald.

Het uitgaand facturenboek als hulpmiddel in de bewijsvoering

Met betrekking tot een aantal andere facturen houdt partij B vol dat ze deze nooit heeft ontvangen. De levering van de goederen wordt daarentegen niet ontkend.

De rechtbank stelde vast dat de materiële levering niet wordt betwist. Partij B had immers de leveringsbonnen getekend voor ontvangst. Aangezien partij A daarenboven alle facturen in haar uitgaand facturenboek had opgenomen, weigerde de rechtbank aan te nemen dat partij B deze facturen niet zou hebben ontvangen.

De aanvaarde factuur als getrouwe weergave van de overeenkomst

Een volgende factuur betreft een bestelling die geplaatst werd door een met partij B gelieerde vennootschap in België. De goederen werden echter geleverd bij partij B in Nederland. Deze laatste houdt vol dat de bestelling van de gelieerde vennootschap niet voor haar bestemd was. De goederen werden volgens partij B slechts aanvaard omdat de transporteur ermee zou hebben gedreigd ze “te lozen in de Noordzee”.

De rechtbank wees erop dat de factuur pas drie maanden na datum werd geprotesteerd en vervolgens als aanvaard moet worden beschouwd. Bij gebrek aan geldig tijdig protest, wordt de factuur geacht de getrouwe weergave van de overeenkomst te zijn. De rechtbank nam dan ook aan dat er wel degelijk een afspraak bestond waarbij een gelieerde vennootschap bestellingen plaatste die geleverd en
gefactureerd moesten worden aan partij B.

Gebrek aan adequaat protest

Een laatste groep facturen verwijst naar goederen die nooit warden geleverd en bij facturatie nog aanwezig waren op het bedrijf van partij A. De facturen werden door partij B een eerste maal geprotesteerd omwille van ontbrekende vrachtbrieven. Partij B liet bovendien weten dat ze zou nagaan of ze de goederen kon gebruiken. Nadat partij A nogmaals vroeg om te kunnen leveren, liet partij B weten geen belangstelling te hebben voor de goederen. Partij A ging vervolgens over tot vernietiging van de goederen.

Pas later werd via de raadsman van partij B de bestelling ontkend. Partij A kon op haar beurt van de meeste facturen niet de correcte bestelling overleggen.

De rechtbank stelde vast dat voor een aantal facturen de daarop vermelde datum van bestelling foutief is, maar leidde uit de omstandigheden af dat de goederen wel degelijk door partij B besteld werden.

Partij B heeft volgens de rechtbank immers niet van meet af aan ontkend dat zij de goederen had besteld. De koopovereenkomst is naar het oordeel van de rechtbank dan ook rechtsgeldig tot stand gekomen en partij B kan hier niet meer eenzijdig op terugkomen. Zij dient de facturen dan ook te voldoen, ook al werden de goederen nooit geleverd.


3. Besluit

Als handelaar dient u alle facturen en brieven waar u het niet mee eens bent tijdig en adequaat te protesteren. Een niet tijdig geprotesteerde factuur is een aanvaarde factuur en vormt in beginsel het bewijs van het bestaan van de overeenkomst zoals die blijkt uit de vermeldingen op de factuur.

Een factuur protesteren gebeurt best schriftelijk. U moet daarbij duidelijk aangeven waarom u de factuur niet aanvaardt. Voorhouden dat men de factuur in kwestie nooit ontving en dat men bijgevolg evenmin in de mogelijkheid was om te protesteren, zal vaak niet volstaan. Het boek van uitgaande facturen is immers een hulpmiddel in de bewijslevering dat ervoor zorgt dat de bestemmeling zal moeten
bewijzen dat hij de factuur effectief niet heeft ontvangen.


Bjorn Reynders
Advocaat - Van Gompel - Renette Advocaten


Auteur : Bjorn Reynders [Van Gompel - Renette Advocaten]
   
Doorzoek archieven

Om één of meer "Actualiteiten" te zoeken op BelgischRecht.Net, tik een datum/periode in en/of een sleutelwoord in.

Datum/Periode van  (tot)    (DDMMJJ)   en/of  Sleutelwoord :


    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page