Europees betalingsbevel

Algemeen

Vermoedelijk drijft u niet enkel handel in België, maar tevens in het buitenland.

U heeft bijgevolg ook te maken met debiteuren, gevestigd in het buitenland en die hun schulden niet betalen.

In dat geval heeft u advies nodig van een lokale advocaat; de wijzen van invordering van een schuld en de uitvoering van een uitspraak verschillen immers van land tot land.

In het geval van een invordering binnen Europa, is dit echter niet nodig en kan u toepassing maken van de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure.


In Europa

Toepassingsgebied en doel

Sinds 12/12/2008 is de verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (facultatief) van toepassing.

Het doel van deze verordening bestaat erin grensoverschrijdende invorderingen te vereenvoudigen, te versnellen en goedkoper te maken door een Europese betalingsbevelprocedure in te voeren.


Werkwijze

Het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend door middel van een standaardformulier, waarop u een aantal verplichte vermeldingen moet invullen (uw naam en adres, dat van uw debiteur, bedrag van de schuldvordering, stavingsstukken, …). U of uw raadsman ondertekent het en verzendt het naar de rechtbank van de bevoegde lidstaat; dit kan zelfs via elektronische weg.

De rechtbank gaat na of het verzoek om een Europees betalingsbevel aan alle voorwaarden voldoet (opeisbaarheid van de schuld, liquide geldvordering voor een specifiek bedrag) en of de vordering in dat geval gegrond lijkt.

Vervolgens doet de rechtbank een “voorstel” om het door haar bepaalde bedrag te aanvaarden of te weigeren binnen een bepaalde termijn.

Grosso modo kunnen zich naderhand twee mogelijkheden voordoen:

1) U aanvaardt het voorstel.

Dan ontvangt u normaliter binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel voor het door u aanvaarde deel van het verzoek. De gevolgen met betrekking tot het resterende deel van het verzoek worden beheerst door het nationale recht.
Om uw geld te kunnen recupereren, moet u het betalingsbevel vervolgens ter kennis geven of betekenen aan uw debiteur. Indien hij niet vrijwillig betaalt, kan u het bevel laten uitvoeren door middel van een gerechtsdeurwaarder.

2) U antwoordt niet binnen de gestelde termijn of er is niet voldaan aan de voorwaarden van het betalingsbevel.

In dat geval weigert het gerecht u een betalingsbevel af te leveren.

Tegen deze weigering kan u niet in hoger beroep gaan. U kan wel een nieuw verzoek om een Europees betalingsbevel indienen of u kan tevens de procedure inleiden door middel van een andere procedure waarin het recht van een lidstaat voorziet.


Kan uw debiteur iets ondernemen tegen het betalingsbevel?

Uw debiteur kan inderdaad een verweerschrift indienen binnen de 30 dagen nadat het betalingsbevel hem is betekend of ter kennis is gebracht.

Het gevolg hiervan is dat de procedure volgens het gewone burgerlijke procesrecht wordt voortgezet, tenzij u in uw oorspronkelijk verzoek uitdrukkelijk heeft verzocht om in dat geval de procedure stop te zetten.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page