De aanvraag tot hernieuwing van het handelshuurcontract

De hernieuwing van de handelshuur gebeurt niet automatisch. Als huurder beschikt u niet over een recht op huurhernieuwing, maar over de mogelijkheid deze aan te vragen, mits de naleving van strikte voorwaarden.

U dient in het bijzonder het volgende in acht te nemen:

- de vormvoorschriften en vormen van de aanvraag;
- de inhoud van de aanvraag;
- het tijdstip van de aanvraag.

De wettelijke bepalingen in verband met de handelshuurhernieuwing zijn van dwingend recht.


A. Vormvoorschriften en vormen van de aanvraag


1. Van wie dient de aanvraag uit te gaan ?

De aanvraag tot hernieuwing dient van uzelf of van uw gevolmachtigde uit te gaan.

In deze tweede hypothese, dient de volmacht effectief te zijn en uw verhuurder heeft het recht ten gepaste tijde het bestaan ervan na te gaan.


2. Aan wie dient de aanvraag te worden gericht ?

De aanvraag tot hernieuwing dient aan uw verhuurder te worden gericht. U dient uw aanvraag, op straffe van nietigheid, te richten aan het adres vermeld in het huurcontract of aan elk ander adres dat u officieel werd meegedeeld.

Indien er meerdere verhuurders zijn, dient uw aanvraag te worden gericht aan elk van hen of aan hun gevolmachtigde.


3. Vorm van de aanvraag.

Uw aanvraag tot hernieuwing dient ofwel bij deurwaardersexploot ofwel bij aangetekend schrijven te gebeuren.

Als u uw aanvraag per aangetekend schrijven indient, zorg er dan voor dat het gebeurt met bericht van ontvangst.

Het is belangrijk dat u hieromtrent weet dat uw aanvraag tot hernieuwing geldig is zelfs al haalt uw verhuurder zijn aangetekende zending niet af bij de post.

Opgelet, uw aanvraag tot hernieuwing dient te worden ondertekend.


B. Voorwerp en inhoud van de aanvraag tot hernieuwing


1. Uw aanvraag dient te slaan op het geheel van de gehuurde lokalen. Een gedeeltelijke aanvraag tot hernieuwing, die slechts op een deel van de gehuurde lokalen betrekking heeft, is nietig.

De wetgever staat u echter toe een aanvraag tot hernieuwing te formuleren aan andere voorwaarden, voor zover ze duidelijk zijn.

In geval van een aanvraag tot hernieuwing onder dezelfde voorwaarden, kunt u zich beperken tot het vermelden dat u een hernieuwing van het huurcontract wenst aan de voorwaarden die momenteel van kracht zijn.

2. Uw aanvraag dient, op straffe van nietigheid, de vermelding van artikel 14, al. 1 van de handelshuurwet te bevatten : « De verhuurder zal geacht worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde».

De wet verplicht u aldus uw verhuurder te herinneren aan zijn rechten en plichten ingeval van een aanvraag tot hernieuwing (1).


C. Tijdstip van de aanvraag


Uw aanvraag tot hernieuwing dient te worden ingediend « ten vroegste achttien maanden, ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur ». (artikel 14 van de handelshuurwet)

Voorbeeld : voor een huurcontract dat ten einde loopt op 31 december 2004 zal een aanvraag tot hernieuwing moeten ingediend worden tussen 1 juli 2003 en 30 september 2003, de datum van aanbieding van het exploot of van de aangetekende zending aan de verhuurder is degene die in aanmerking dient te worden genomen voor het nagaan van de inachtname van de termijn.

De aanvraag die buiten de toegestane termijn wordt ingediend, zowel voordien als nadien, zal nietig zijn.


***

Indien u deze, over het algemeen overdreven zelfs onnodig formalistische regels, niet in acht neemt, zal uw aanvraag nietig zijn.

Het gaat echter om een relatieve nietigheid die slechts door uw verhuurder kan worden ingeroepen, deze kan kiezen om er zich op te beroepen of niet.

U dient aldus de bepalingen m.b.t. de huurhernieuwing van de handelshuurwet in acht te nemen. Het opstellen van een aanvraag tot huurhernieuwing vraagt dan ook de grootste voorzichtigheid.

De hierboven vermelde regels werden op algemene en beknopte wijze uitééngezet. Ingeval van bijzonderheid, is het aangeraden de nodige inlichtingen in te winnen teneinde uw aanvraag correct te formuleren.

Bij gebreke hieraan, zou u van uw recht op hernieuwing kunnen worden vervallen verklaard.
Jean-Rodolphe Dirix
Advocaat aan de balie te Brussel – Xirius.

Noot:

(1) Deze regel geldt niet voor de verhuurder die zijn weigering tot hernieuwing meedeelt. Het Arbitragehof heeft gesteld dat er op dit vlak geen ongelijke behandeling is tussen de verhuurder en de huurder.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page