Print

De registratie van huurovereenkomsten tot voornaamste verblijfplaats

De registratie van een huurovereenkomst is een verplichte fiscale formaliteit.

Deze verplichting, die jegens de fiscale administratie rust op beide partijen van de overeenkomst, werd doorgaans ten laste gelegd van de huurder.

De programmawet van 27 december 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, brengt evenwel enkele belangrijke wijzigingen in deze materie.


1. Welke huurovereenkomsten ?

De registratie wordt opgelegd voor alle types van huurovereenkomsten. De wijzigingen ingevoegd door de programmawet hebben echter enkel betrekking op de overeenkomsten strekkende tot het verhuren, het onderverhuren of het overdragen van een huurovereenkomst van onroerende goederen of delen van onroerende goederen gelegen in België die uitsluitend bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of van een persoon. De handelshuurovereenkomsten of de huurcontracten van onroerende goederen met betrekking tot burelen, parkings of vakantieverblijven blijven buiten schot.

Het dient gezegd dat elke wijziging of elk bijhangsel van de overeenkomst eveneens dient geregistreerd te worden.


2. De verhuurder moet de huurovereenkomst registreren

De formaliteit van de registratie van de huurovereenkomst valt voortaan exclusief ten laste van de verhuurder. Hij moet daartoe overgaan binnen de verkorte termijn van twee maanden te rekenen vanaf de ondertekening van de huurovereenkomst door de partijen. De kosten met betrekking tot een laattijdige registratie zijn geheel ten laste van de verhuurder.

Vroeger bedroegen de registratierechten met betrekking tot huurovereenkomsten tot voornaamste verblijfplaats 25 EUR (+ 5 EUR fiscale zegels). De formaliteit is sinds 1 januari 2007 gratis.

De wetgever heeft een zeer belangrijk prikmiddel ingelast om de verhuurder ertoe te overtuigen tot registratie over te gaan. Na de termijn van twee maanden en zolang de huurovereenkomst niet is geregistreerd, zal de huurder zonder opzegtermijn en zonder vergoeding een einde kunnen stellen aan de huurovereenkomst.

Dit alles verhindert de huurder nog niet om zelf over te gaan tot registratie van de huurovereenkomst mocht hij dit opportuun achten.

Voor de registratie volstaat het om zich te richten tot het bevoegde registratiekantoor. Informatie kan bekomen worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën op het telefoonnummer 02/572.57.57. Men mag de huurovereenkomst per mail, per fax of per post toesturen, wat elke verplaatsing overbodig maakt.


3. Wat met de lopende overeenkomsten ?

De lopende overeenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2007 die nog niet geregistreerd zijn moeten geregistreerd worden en dit vóór 1 juli 2007.

In geval van laattijdige registratie zal de verhuurder een boete van 25 EUR moeten betalen. Zolang de situatie niet geregulariseerd is, riskeert hij zijn huurder een einde te zien stellen aan de huurovereenkomst en dit zonder vergoeding of opzegtermijn.


4. Doel van de nieuwe reglementering

Het doel van de wetgever is de situatie van de huurder te verbeteren, niet zozeer door hem de ontlasten van de fiscale demarche, doch wel door het aantal geregistreerde huurovereenkomsten te doen toenemen.

Door de registratie verkrijgt het huurcontract een zogenaamde vaste datum. Dit kenmerk wijzigt in belangrijke mate de bescherming van de huurder in geval van wijziging van eigenaar van het onroerend goed gedurende de huurovereenkomst.

In geval van vaste datum zal de nieuwe eigenaar-verkrijger van het onroerend goed in de rechten en verplichtingen treden van de oude verhuurder en zal hij bijgevolg gehouden zijn de lopende huurovereenkomst in acht te nemen.

Men mag zich tenslotte de vraag stellen of de nieuwe reglementering op termijn geen tweede doel voor ogen heeft. Zij bewerkstelligt in elk geval het vergaren van precieze gegevens met betrekking tot de huurinkomsten van eigenaars in vastgoed…


Jean-Rodolphe Dirix
Advocaat aan de balie te Brussel – Xirius.

Auteur : Jean-Rodolphe Dirix
Bron : BelgischRecht.Net


Print    
Doorzoek archieven

Om één of meer "Actualiteiten" te zoeken op BelgischRecht.Net, tik een datum/periode in en/of een sleutelwoord in.

Datum/Periode van  (tot)    (DDMMJJ)   en/of  Sleutelwoord :


    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page