Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Expert Wetgeving Btw (m/v/x)

31.03.23

Jobinhoud

ēJe ondersteunt de beleidsvoorbereiding en -opvolging van de beleidscel door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen;

ēJe werkt in nauwe samenwerking met de beleidscel van de minister van FinanciŽn, de operationele administraties en externe stakeholders regelgevende ontwerpteksten uit, zoals wetten, koninklijke besluiten en ministeriŽle besluiten, ter uitvoering van nationaal beleid of Europese richtlijnen;

ēJe begeleidt de minister en zijn beleidscel doorheen het volledige regelgevend proces, van ontwerptekst tot publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarbij krijg je de kans om ontwerpteksten mee te bespreken in de schoot van de Regering tijdens interkabinettenwerkgroepen, vragen te beantwoorden van de Raad van State, de door de Regering goedgekeurde wetsontwerpen samen met de minister en zijn beleidscel te verdedigen in de Kamercommissie FinanciŽn en desgevallend voor het Grondwettelijk Hof;

ēJe beantwoordt de verschillende vragen die intern (andere fiscale administraties, beleidscel,Ö) of extern (fiscale consulenten, belastingplichtigen, parlementairen, beroepsgroeperingen, Rekenhof,Ö) over deze regelgeving worden gesteld;

ēJe verleent je medewerking aan het voorbereiden van het standpunt van de FOD FinanciŽn in het kader van een procedure ingeleid voor het Grondwettelijk Hof of voor de Raad van State met betrekking tot die reglementering;

ēJe bereidt interne vergaderingen (met andere administraties of met de beleidscel,Ö) of externe vergaderingen (met beroepsgroeperingen, met andere FOD's, Ö) voor, met betrekking tot die reglementering. Je neemt deel aan die vergaderingen om op termijn daar het standpunt van de FOD FinanciŽn te verwoorden en te verdedigen.

- Activiteiten met betrekking tot de Europese en Internationale reglementering inzake btw:

ēJe bereidt, in overleg met de interne stakeholders, vergaderingen voor op Europees (EU: Raad of Europese Commissie) of zelfs internationaal niveau (OESO). Die vergaderingen kunnen betrekking hebben op onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving (voorstellen van richtlijnen of verordeningen,Ö), over internationale soft law (OESO-aanbevelingen, Ö) of over de interpretatie van Europese normen (richtsnoeren btw-comitť, Ö). Je neemt deel aan die vergaderingen om daar op termijn het standpunt van BelgiŽ te verwoorden en te verdedigen. Aangezien vergaderingen soms in het buitenland kunnen plaatsvinden, heb je ook de mogelijkheid om buiten de landsgrenzen aan dergelijke vergaderingen deel te nemen.

ēJe verleent je medewerking aan het voorbereiden van het standpunt van BelgiŽ in het kader van procedures ingeleid door de Europese Commissie (ingebrekestelling, staatssteun, Ö) of een procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (prejudicieel geschil,..);
Je beantwoordt de verschillende vragen die intern (andere fiscale administraties, beleidscel,Ö) of extern (fiscale consulenten, belastingplichtigen, parlementairen, beroepsgroeperingen, andere FOD's, Europese Commissie, Rekenhof,Ö) over deze regelgeving worden gesteld.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD FinanciŽn uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD FinanciŽn staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD FinanciŽn geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD FinanciŽn. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt.

Meer info over de jobinhoud?
Dirk Carmen - Adviseur-generaal AABEO
Contactpersoon FOD FinanciŽn
Tel.: 0470 76 28 57
E-mail: dirk.carmen@minfin.fed.be


Meer info over de selectieprocedure?
CallCenter Dienst Wervingen
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02 572 57 71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be


Werkgever

Er zijn minimum 2 vacante plaatsen (NL of FR) bij de directie btw van de dienst Reglementering van de Algemene Administratie van de Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) van de FOD FinanciŽn te Brussel.


De AABEO bestaat uit 4 operationele diensten (Reglementering, Studiedienst, Dienst Internationale investeringen en Zetelakkoorden en het Kenniscentrum (Fisconetplus, Infotheek)) en 2 ondersteunende diensten (Operationele CoŲrdinatie en Communicatie, Dienst van de Administrateur-generaal).


De dienst Reglementering is verantwoordelijk voor het opstellen, de coŲrdinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn behoren.


De directie btw is actief op twee niveaus. Enerzijds zijn er de activiteiten met betrekking tot de nationale reglementering inzake btw. Anderzijds zijn er de activiteiten met betrekking tot de Europese en internationale reglementering inzake btw. Al naargelang je voorkeur, ervaring en talenten kan je veeleer in de nationale tak dan wel in de Europese en internationale tak actief zijn. Naarmate je meer ervaring hebt of opdoet, zal je meer complexe opdrachten krijgen die met meer autonomie kunnen worden uitgevoerd. Gezien de aard van onze werkzaamheden staat teamwerk evenwel hoe dan ook voorop.


De Algemene Administratie van de Beleidsexpertise en -ondersteuning (AABEO) is verantwoordelijk voor het opstellen, de coŲrdinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn behoren. De administratie realiseert studies over de impact van beleidsopties en zorgt voor de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid. De AABEO biedt ondersteuning bij internationale investeringen en het afsluiten van zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit. De administratie is eveneens verantwoordelijk voor het beheer en ter beschikking stellen van alle relevante informatie en de informatiebronnen.


De FOD FinanciŽn staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in BelgiŽ. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD FinanciŽn elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.


Maar de FOD FinanciŽn is zoveel meer dan belastingen. Het is:


 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;

 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;

 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;

 • een vat vol carriŤremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit Ö;

 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.
 • Deelnemingsvoorwaarden

  Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie, of gelijkwaardig.

 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein juristiek.

 • Je beschikt over een grondige kennis van de btw-reglementering.

 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.


 • Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.


  Procedure

  In het kort:

 • We screenen jouw diploma.

 • We screenen jouw ervaring.

 • Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.

 • Je legt een interview af met open vragen bij FOD FinanciŽn in Brussel.


 • Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.


  Solliciteren

  Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.


     

  job lijst

  Opnieuw zoeken ?

  Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net